با توجه به روند رو به رشد صنعت خودرو سازی و متعاقب ان رشد تولید باطری ِو روند مصرف باطری در جوامع پیشرفته ضرورت بازیابی باطریهای اسقاط و از رده خارج شده به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است

لذا از این رو تقریبا تمام کشورهای دنیا به صنعت بازیابی باطریهای اسقاط روی اورده و مرتبا در حال بهبود سیستمها و روشهای بازیابی میباشند. این موضوع در کشورمان ایران نیز اهمیت پیدا کرده و تقریبا در 10 سال گذشته بسیار رشد کرده است.

مطالب مفید مرتبط