آیا می دانید چند درصد ازکل تولیدسرب دنیا صرف ساخت باتری های سرب-اسیدی می‌شود؟

بنا بر اخرین امارهای موجود ، تقریبا بیش از ۸۰ درصد از کل مصرف سرب دنیا در ساخت باتری‌های سرب اسیدی استفاده می‌شود.

 

 

منابع مفید بازیابی سرب